Uw privacy

Beste bezoeker, EurAtex B.V. maakt geen gebruik van cookies. Als hierin verandering komt brengen informeren wij u. Deze website  maakt wel gebruik van Google Analytics. 

Privacy statement
Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt EurAtex B.V. alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet EurAtex B.V. aan de privacywetgeving.

Hoe gaat EurAtex B.V. om met uw persoonsgegevens?
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden.  EurAtex B.V. gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bij de verwerking van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van EurAtex B.V.. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar het "info"e-mail adres.

Verificatieproces
Als u de mogelijkheid wilt te kunnen inloggen in het klantengedeelte dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Omdat dit alleen is toegestaan aan zakelijke relaties waar EurAtex B.V. werkzaamheden voor uitvoert of uitgevoerd heeft,  verifieert EurAtex B.V. of u aan die voorwaarde voldoet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die u en of uw bedrijf eerder op andere wijze aan ons heeft verstrekt en of er daadwerkelijk werkzaamheden door EurAtex B.V. zijn uitgevoerd de afgelopen vijf jaar.
EurAtex B.V. respecteert uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen door EurAtex B.V. worden gebruikt voor:

  • Verificatie
  • Koppeling aan andere gegevens van u en het bedrijf.

LET OP: EurAtex B.V. zal uw persoonlijke gegevens in combinatie met een beroeps gerelateerde melding nooit doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Belang e-mailadres
Omdat EurAtex B.V. zoveel mogelijk gebruik wil maken van internet als medium is het van belang uw e-mailadres in te vullen. Het door u opgegeven e-mailadres zal gebruikt worden voor alle correspondentie van EurAtex B.V. onder andere:

  • Terugkoppeling van uw beroeps gerelateerde melding.
  • Communicatie over werkzaamheden; onderzoek, analyse resultaten, rapportages en dergelijke.
  • Nieuwsbrief & informatie over activiteiten van EurAtex B.V. die op internet beschikbaar zijn.

Na aanmelding start EurAtex B.V. de verificatieprocedure. Na afronding hiervan wordt u in het relatiebestand van EurAtex B.V. opgenomen respectievelijk toegevoegd aan een bestaand trackrecord. Na enkele werkdagen krijgt u via e-mail bericht dat u kunt inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. U heeft beide nodig om een beroeps gerelateerde melding via het internet melden.

Nieuwsbrief
Gegevens die u eerder op andere wijze aan ons heeft verstrekt worden gebruikt voor opname in het nieuwsbriefbestand. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail en deze dient bevestigd te worden als u akkoord bent met opname in het nieuwsbriefbestand.  U kunt zich te allen tijde zelf afmelden.

Opname in relatiebestand
Indien EurAtex B.V. bepaalt heeft dat uw gegevens ook opgenomen kunnen worden in het relatiebestand wordt dit vanzelfsprekend gedaan. Naast informatie die relevant is voor het uitwisselen van bijvoorbeels analyses en rapportages ontvangt u dan ook algemene informatie op het gebied van bedrijfsveiligheid, explosieveiligheid, Arbo, trainingen  en dergelijke. U heeft overigens altijd de optie om de keuze voor het al dan niet toesturen van extra informatie te wijzigen.

U heeft volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in uw eigen gegevens.


Door aanmelding verklaart u zich akkoord met het bovenstaande.

Attentie: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u eventuele wijzingen (zoals verandering van adres of werkplek) zelf aan EurAtex B.V. dient door te geven.