Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Voor arbobeleid zijn de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak de basis. De RI&E is daardoor ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Voor een goede RI&E zijn kennis van arbeidsomstandigheden, een juiste beoordeling en een goede methode belangrijk.

Lees meer...

Functie RI&E

Op basis van de Arbowet; Art. 5 brede RI&E, wordt vastgesteld welke risicovolle taken en functies er in uw bedrijf zijn.  Van deze taken en functies wordt vervolgens een functie RI&E opgesteld. De functie RI&E gaat dan ook dieper dan de Art. 5 RI&E vanuit de Arbowet en regelgeving.
Voor VCA gecertificeerde bedrijven is het opstellen van een  functie RI&E voor alle risicovolle functies verplicht.

Lees meer...

Gevaarlijke stoffen


Een gevaarlijke stof geeft bij een aantal situaties een risico .
Bijvoorbeeld bij opslag, intern vervoer (leidingen, pompen ed.) en gebruik.
EurAtex B.V. inventariseert deze situaties en de stoffen die daarbij een rol spelen.
In een (taak) Risico - Analyse wordt de grootte van het risico bepaald. Daarmee wordt een prioriteitenlijst opgesteld.

Lees meer...

Intern Transport

In alle bedrijven worden intern voorwerpen, producten, grondstoffen etc. vervoerd. Dat kan handmatig of met een hulpmiddel Bijvoorbeeld een heftruck of een elektrische handpallettruck .
Van werkplekken en werkzaamheden waar sprake is van intern transport stellen wij een risico inventarisatie of Risico - Analyse op. Daarbij wordt beoordeeld wat het risico is van de werkzaamheden of de werkplek door het intern transport.

Lees meer...

Fysieke belasting

Onder Fysieke belasting wordt de Lichamelijke belasting verstaan door te zwaar tillen, trekken, sjouwen, heffen. Maar ook werken in ongunstige houding of in een ongunstig klimaat.

De werkzaamheden en de werplekken waar mogelijk sprake is van fysieke belasting worden in kaart gebracht. De situaties met de grootste risico's worden met foto's of video ondersteund en met behulp van de NIOSH – rekenmethode beoordeeld. Daarmee wordt een prioriteitenlijst opgesteld.

Lees meer...

Geluid

Een te hoog geluidsniveau veroorzaakt een aantal risico's. De belangrijkste is het risico van lawaaidoofheid. De communicatie op de werkplek wordt ook moeilijk bij veel lawaai.
Met metingen brengen voor U het geluidsniveau in kaart. Daarbij wordt geïnventariseerd hoeveel personen aan het gemeten geluidsniveau worden blootgesteld. Daarbij wordt beoordeeld of de geluidsbelasting boven of onder het wettelijke niveau is.

Lees meer...

Besloten ruimte

Er bestaan meerdere definities van besloten ruimten. Wij voeren een inventarisatie uit van de mogelijke besloten ruimten. Wij stellen voor U een register besloten ruimte op. Daarna beoordelen wij met U af wat de reële risico's zijn. Waar nodig wordt door ons aangegeven wat er moet worden gedaan om veilig in een besloten ruimte te kunnen werken.

Lees meer...

Ongevalsonderzoek

Ongevalsonderzoek is bedoeld om de feiten met betrekking tot het incident te verzamelen en te analyseren. Vooral bij complexere incidenten bestaat al snel behoefte aan het rangschikken van feiten van uit het onderzoek verkregen informatie. Bovendien moeten ernstige ongevallen gemeld worden aan de inspectie SZW.

Lees meer...

BowTie

BowTie is een methode voor Risico Analyse en is gebaseerd op denken in scenario’s. Op een systematische en efficiënte manier wordt een beeld  verkregen van de risico’s.
BowTie wordt veelal toegepast bij complexere systemen waarbij factoren van organisatorische aard van invloed zijn. Factoren kunnen zijn;  Competenties, gedrag, cultuur, risicoperceptie, en aanwezige middelen.

Lees meer...

Integrale veiligheid

Veiligheid wordt steeds complexer; nationaal en internationaal, objectief en subjectief, fysiek en digitaal… integrale veiligheid speelt in op al deze facetten met de daarbij behorende partners.

Lees meer...